Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti EKOLEKAREN BL s. r. o., so sídlom Nová Rožňavská 135, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská republika, IČO: 53 691 431, DIČ: 2121470615, IČ DPH: SK2121470615, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 151886/B, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni EKOLEKAREN BL s.r.o.- prevádzka nachádzajúca sa na adrese Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej len „kamenná lekáreň“) a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň EKOLEKAREN BL s.r.o.na webovom sídle www.ekolekaren.sk (ďalej len „predávajúci“ alebo internetová lekáreň) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.ekolekaren.sk (ďalej len „ E – shop“ alebo „webové sídlo“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej len „kúpna zmluva“).

Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom E – shopu.

Článok 1 Všeobecné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení, vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho, zákona č. 391/2005 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Kupujúcim sa  rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E – shopu.Spotrebiteľom sa rozumie:

 1. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti ( § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),

 2. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa).

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom E – shopu, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E – shopu a celkovú kúpnu cenu tohto tovaru.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke E – shopu: Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment.

Lieky – humánne a veterinárne lieky registrované v SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis

Zdravotnícke pomôcky – zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy IIa, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na samotestovanie triedy B a triedy C, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu;

Doplnkový sortiment - kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.

Článok 2 Orgány dozoru

Orgánmi dozoru sú nasledovné subjekty:

Pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava

Pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34 P.O. Box 52c, 949 01 Nitra

Pre kozmetiku: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, SR, Ružinovská 8, 920 09 Bratislava

Pre výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, SR, Ružinovská 8, 920 09 Bratislava

Pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, so sídlom Polianky 8, Bratislava 841 01

Pre doplnkový tovar internetovej lekárne: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

 

Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania, Tomášikova 46, Bratislava 832 05

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, Bratislava 820 07

 

Článok 3 Objednávanie tovaru

 1. Kupujúci si objednáva tovar z internetovej lekárne z ponuky tovaru uvedenej na webovom sídle lekárne, a to prostredníctvom elektronickej objednávky.

 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára.

 3. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

 4. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme predávajúceho. Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v E-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky E-shopom.

 5. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovom sídle lekárne.

 6. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne kupujúci.

Článok 4: Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na emailovej adrese info@ekolekaren.sk a uvedie číslo objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 – ich dní vrátená.

 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky nie je možné.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 – ich dní vrátená na účet kupujúceho, z ktorého bola kúpna cena zaplatená.

 

Článok 5: Kúpna cena

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom E – shopu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru, a to vrátane DPH. Všetky kúpne ceny uvádzané pri tovare sú konečné. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia ako aj súvisiace náklady spojené s úhradou kúpnej ceny.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene kúpnej ceny je povinný kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej kúpnej cene kupujúci musí vysloviť akceptáciu tejto kúpnej ceny. V opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akéhokoľvek storno poplatku.

 

Článok 6: Platobné podmienky

 1. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v kamennej lekárni Ekolekaren, alebo platobnou kartou alebo zaplatením dobierky pri dodávke tovaru prostredníctvom subjektu zabezpečujúceho doručenie tovaru.

 2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) bezhotovostne - bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho

 1. platba kartou online

 2. platbou v hotovosti alebo prostredníctvom karty pri platbe na dobierku subjektu zabezpečujúcemu doručenie, pri prevzatí tovaru;

 3. platbou v hotovosti - priamou platbou v kamennej lekárni Ekolekaren

 1. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 2. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude doručená e-mailom a slúži zároveň ako daňový doklad. V prípade, ak si kupujúci objednal aj lieky alebo zdravotnícke pomôcky, spolu s tovarom mu bude doručený aj dodací list, resp. faktúra, ktorá slúži ako dodací list.

 3. Podrobné platobné podmienky a súvisiace náklady nájdete na webovom sídle v časti DOPRAVA a PLATBA.

 

Článok 7: Dodanie tovaru

 1. Objednaný tovar bude dodaný kupujúcemu ním zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním poštovým podnikom alebo iným subjektom doručujúcim zásielky a to na dodaciu adresu uvedenú v elektronickej objednávke alebo bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v kamennej lekárni Ekolekaren alebo v odbernom mieste zvolenom kupujúcim v objednávke.

 2. V prípade osobného odberu tovaru v kamennej lekárni Ekolekaren alebo v odbernom mieste pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail alebo sms, že tovar je pripravený na prevzatie v kamennej lekárni Ekolekaren alebo vo zvolenom odbernom mieste. Odberná lehota tovaru pre osobné vyzdvihnutie je sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (ďalej len „odberná lehota“).

 3. Zoznam odberných miest, na ktorých je možný osobný odber, je uverejnený na webovom sídle.

 4. Osobný odber položiek, ktoré sú označené ikonou Produkt na osobný odber, je možný len na adrese Ekolekáreň BL s.r.o., Twin City Mlynské Nivy 14, Bratislava 821 09.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom zaplatenia celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania tovaru kupujúcemu.

 6. Lehota dodania tovaru závisí od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo sa tovar nachádza u distribútora a v prípadoch zvolenia platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.

 7. Ak má predávajúci tovar k dispozícii na sklade a kupujúci si zvolil hotovostnú platbu alebo platbu platobnou kartou pri dobierke, predávajúci zabezpečí odoslanie tovaru kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky predávajúcim.

 8. Ak má predávajúci tovar k dispozícii na sklade a kupujúci si zvolil bezhotovostnú platbu (bankový prevod, karta), predávajúci zabezpečí odoslanie tovaru kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.

 9. Ak predávajúci nemá tovar na sklade, vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 7 pracovných dní. Výnimkou je prípad, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu a v tejto lehote ešte nie je zaplatená kúpna cena. V takomto prípade predávajúci odošle tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar, ak už medzitým predávajúci neodstúpil od zmluvy.

 10. Termíny doručovania zásielok poštových podnikov, prípadne iných subjektov, zabezpečujúcich doručenie tovaru kupujúcim, sú uvedené na ich webových stránkach.

 11. V osobitných prípadoch môže byť pri konkrétnom tovare na webovom sídle lekárne uvedená dlhšia dodacia lehota ako je uvedené vyššie; v takomto prípade bude tovar dodaný v takto osobitne uvedenej lehote.

 12. V prípade, ak objednaný tovar nie je vôbec možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne mu predávajúci ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu zašle svoj súhlas (akceptáciu) návrhu predávajúcemu najneskôr do troch (3) pracovných dní, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, ak kupujúci vyjadrí nesúhlas s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.

 13. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho bodu, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 14. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť doručujúcemu subjektu alebo ich pri osobnom odbere oznámiť zamestnancovi odberného miesta alebo kamennej lekárne. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 15. Pri osobnom odbere tovaru v kamennej lekárni Ekolekaren alebo v odbernom mieste je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od osoby preberajúcej tovar vyžiadať číslo objednávky, ako aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky.

 16. Presné podmienky prepravy a súvisiace náklady sú uvedené na webovom sídle lekárne v sekcii DOPRAVA A PLATBA.

Článok 8: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu pri doplnkovom sortimente.

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej lekárni Ekolekaren BL s.r.o. počas prevádzkovej doby, na e-mailovej adrese: info@ekolekaren.sk alebo písomne na adrese kamennej lekárne Ekolekaren BL s.r.o. alebo prostredníctvom Online formulára. Online formulár alebo Formulár na odstúpenie od zmluvy, je zverejnený na webovom sídle lekárne v časti „Reklamácie a sťažnosti“, resp. formulár, ktorý mu zaslal predávajúci e-mailom spolu s akceptáciou objednávky alebo so zásielkou. V prípade využitia Online formulára je kupujúci pri odstúpení od zmluvy povinný priložiť k vrátenému tovaru vytlačenú faktúru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak kupujúci využil Online formulár na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zašle kupujúcemu ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdenie o jeho prijatí na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Online formulári na odstúpenie od zmluvy.

 2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane súvisiacich nákladov (na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov). Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. (i) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (ii) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale (tzv. hygienický tovar), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený alebo (iii) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napr. prípravky určené na zmiešanie s vodou).

Článok 9: Reklamácie a záručná doba 1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v zodpovedajúcom množstve, kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa VOP. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel alebo mohol dozvedieť, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, inak zaniknú.

 2. Záručná doba je lehota na použitie tovaru alebo lehota exspirácie vyznačená na tovare, jeho obale alebo návode. Ak na tovare, jeho obale alebo návode nie je uvedený údaj o lehote na použitie tovaru, alebo lehota exspirácie, záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi (to neplatí, ak je Kupujúcim podnikateľ).

 3. Za nežiaduci alebo nedostatočný účinok tovaru zodpovedajú výrobcovia a nie je dôvodom pre reklamáciu. V prípade vyskytnutia sa nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných ťažkostí nás prosím kontaktujte písomne na adresu alebo na e-mail info@ekolekaren.sk. Vaše informácie budú postúpené výrobcovi. V prípade kozmetických výrobkov kupujúci nemôže reklamovať tovar, ak ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 4. Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v REKLAMAČNOM PORIADKU INTERNETOVEJ LEKÁRNE.

Článok 10: Vrátenie a reklamácie v prípade liekov a zdravotníckych pomôcok

 1. Kupujúci je oprávnený vrátiť liek, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 362/2011 Z.z.,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

 1. Kupujúci je oprávnený vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje:

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 1. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto článku do siedmich (7) dní od ich prevzatia kupujúcim s tým, že na ich vrátenie kupujúci môže použiť Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky alebo Online formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky zverejnený na webovom sídle lekárne v časti REKLAMAČNÝ PORIADOK, a to nasledovným spôsobom:

  1. odovzdaním lieku alebo zdravotníckej pomôcky v kamennej lekárni (lekáreň EKOLEKAREN BL s.r.o., Mlynské Nivy 14 Bratislava 821 09) počas prevádzkovej doby; alebo

  2. zaslaním poštovej zásielky na adresu kamennej lekárne (EKOLEKAREN BL s.r.o., Mlynské Nivy 14 Bratislava 821 09). Zásielka musí obsahovať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku, vytlačený Formulár na vrátenie lieku alebo v prípade využitia Online formulára vytlačenú faktúru.

 2. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe (vytlačená faktúra).

 3. Ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov podľa bodov 1. a 2. tohto článku, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.

 4. Ak bolo vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v bodoch 1. resp. 2. tohto článku, vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku alebo zdravotníckej pomôcke.

 5. Ak sa nejedná o vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 1. resp. 2. tohto článku (t. j. § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z.z.); je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar. Za týmto účelom predávajúci oznámi kupujúcemu, že si tovar môže prísť vyzdvihnúť v kamennej lekárni alebo odbernom mieste, ktoré kupujúci určil pri objednávke tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.Článok 11: Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci zaobchádza s osobnými údajmi kupujúcich zodpovedne. Bližšie informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, o spôsobe kontaktovania a o ďalších dôležitých informáciách sa dozviete na našej internetovej stránke v sekcií Ochrana osobných údajov.

 2. Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými platnými právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.Článok 12: Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

 2. Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vytvorila platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.Článok 13: Záverečné ustanovenia 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil v znení, v akom boli uverejnené na webovom sídle lekárne v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho a s ich znením v plnom rozsahu súhlasí, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

 2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich aktualizácie uvedenom na konci tohto dokumentu.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle lekárne, ak nie je na webovom sídle lekárne alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku týmto nie je dotknuté.