Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „VOP“)

 

Pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku alebo zmluvy uzavreté mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom webového sídla predávajúceho (www.ekolekaren.sk).

Čl. 1

Vymedzenie niektorých pojmov

 

(1)    Predávajúcim je obchodná spoločnosť EKOLEKAREN BL, s. r. o., so sídlom Nová Rožňavská 135, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 53 691 431, DIČ: 2121470615, IČ DPH: SK2121470615, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 151886/B; predávajúcim je zároveň obchodník podľa osobitného predpisu.

(2)    Kupujúcim je fyzická osoba alebo právnická osoba. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba, môže ním byť aj spotrebiteľ podľa osobitného predpisu a zároveň aj fyzická osoba, ktorá je podnikateľom.

(3)    Kamennou lekárňou je prevádzkareň predávajúceho na adrese Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava.

(4)    Internetovou lekárňou je forma predaja tovaru predávajúcim prostredníctvom webového sídla predávajúceho „www.ekolekaren.sk“.

(5)    Tovarom je predmet internetového výdaja podľa osobitného predpisu a doplnkový sortiment.

(6)    Predmetom internetového výdaja sú

a)      registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,

b)      zdravotnícke pomôcky triedy I a triedy IIa, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu,

a)      diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro triedy A, na samotestovanie triedy B a triedy C, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitného predpisu.

(ďalej len „sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok“)

 

(7)    Doplnkovým sortimentom je kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.

(8)    Orgánmi dozoru sú

a)      Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 825 08 Bratislava (pre lieky a zdravotnícke pomôcky),

b)      Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra, Biovetská 34, P.O. Box 52c, 949 01 Nitra (pre veterinárne lieky),

c)      Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 4813/8, 820 09 Bratislava (pre kozmetiku a výživové doplnky),

d)      Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 6190/17, 842 13 Bratislava a Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, Bratislava 841 01 (pre potraviny),

e)      Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava (pre doplnkový sortiment).

 

Čl. 2

Základné ustanovenia

 

(1)    Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je tovar ponúkaný na webovom sídle predávajúceho „www.ekolekaren.sk“ a tvoria neoddeliteľnú súčasť každej takejto kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je v osobitnom predpise uvedené inak alebo sa tak zmluvné strany výslovne nedohodli.

(2)    Predávajúcim je obchodná spoločnosť, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) a je zároveň oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok pod označením „Internetová lekáreň EKOLEKAREN BL, s. r. o.“, na webovom sídle „www.ekolekaren.sk“.

(3)    Predávajúci v rámci internetového výdaja liekov vydáva humánny liek s obsahom drogového prekurzora, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, najviac v takom počte balení, ktorý je potrebný na jeden liečebný cyklus.

(4)    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa spravujú zákonom o liekoch, vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie (ďalej len „Vyhláška“), zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“).

(5)    Pokiaľ niektoré ustanovenia týchto VOP nie je možné aplikovať alebo stratia platnosť v dôsledku neskoršej zmeny pomerov, platnosť ostatných ustanovení VOP nie je týmto dotknutá. Namiesto neplatných ustanovení sa aplikujú ustanovenia, ktoré sa najviac približujú tomu, čo by bývalo zodpovedalo vôli predávajúceho a kupujúceho, pokiaľ by na takýto bod alebo situáciu boli mysleli. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade medzier vo VOP, na ktoré nie je možné aplikovať postup podľa predpisov uvedených v predchádzajúcom odseku alebo iných osobitných predpisov. 

(6)    Podmienky internetového výdaja podľa § 22 ods. 4 písm. b) zákona o liekoch sú obsiahnuté v príslušných ustanoveniach týchto VOP, vrátane informácie o internetovom výdaji podľa § 3 Vyhlášky.

 

Čl. 3

Informácie o tovaroch a cenách

 

(1)    Informácie o ponúkanom sortimente liekov a zdravotníckych pomôcok, so stručným popisom a kúpnou cenou, sú uvedené na webovom sídle predávajúceho „www.ekolekaren.sk“ (ďalej len „e-shop“).

(2)    V rámci e-shopu je ponúkaný sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok rozdelený na samostatné položky, spravidla zodpovedajúce individuálnemu tovaru, pričom pri konkrétnom tovare je vždy uvedený

a)      názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

b)      stručný popis tovaru; vrátane počtu balení a veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky, a ak ide o liek tak aj liekovú formu a množstvo liečiva v jednej dávke lieku,

c)      cena,

d)      ďalšie informácie podľa osobitných predpisov, najmä odkaz na webovú stránku Denne aktualizovanej databáza farmaceutických produktov „www.adc.sk“, ktorá obsahuje okrem podrobného popisu tovaru aj ďalšie informácie, ako napríklad pridelený kód Śtátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

 

(3)    Obrázok tovaru umiestnený v rámci e-shopu nemusí zodpovedať skutočnému vzhľadu tovaru a môže byť len ilustračný.

(4)    Cena tovaru uvedená v rámci e-shopu pri konkrétnom tovare predstavuje aktuálnu cenu, za ktorú predávajúci ponúka daný tovar a za ktorú môže kupujúci tovar objednať. Cena tovaru je v rámci e-shopu uvádzaná v mene euro vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

(5)    Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez obmedzení vykonať zmenu ceny v rámci e-shopu.

(6)    Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v rámci e-shopu pri konkrétnom tovare v okamihu vytvorenia objednávky. Vytvorením a následným potvrdením objednávky sa cena tovaru uvedená v rámci e-shopu stáva dojednanou (kúpnou) cenou.

(7)    V cene tovaru uvedenej v rámci e-shopu pri konkrétnom tovare nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru kupujúcemu, ani náklady za platbu za objednaný tovar.

(8)    Cena za dodanie tovaru zahŕňa cenu dopravy a balné. Konečná cena za dodanie tovaru je vypočítaná a uvádzaná v rámci e-shopu v procese vytvárania objednávky podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dodania. Táto cena je uvádzaná v mene euro vrátane DPH.

(9)    Cena za platbu, v prípade ak sa aplikuje, je vypočítaná a uvádzaná v rámci e-shopu v procese vytvárania objednávky podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dodania. Táto cena je uvádzaná v mene euro vrátane DPH.

(10) Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovom sídle lekárne. 

(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane aplikujú aj na doplnkový sortiment.

 

Čl. 4

Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy a odmietnutie objednávky

 

(1)    Kupujúci si objednáva tovar z internetovej lekárne z ponuky tovaru uvedenej v rámci e-shopu, a to vytvorením objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára objednávky.

(2)    Objednávka je vytvorená

a)      výberom konkrétneho tovaru,

b)      vyplnením potrebných údajov do povinných polí elektronického formulára objednávky,

c)      výberom spôsobu dodania tovaru,

d)      potvrdením objednávky.

 

(3)    Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí elektronického formulára objednávky.

(4)    Každej vytvorenej objednávke je priradené jedinečné číslo, na základe ktorého môže kupujúci sledovať chronologický priebeh vybavenia objednávky.

(5)    Riadne vytvorená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, v rámci ktorého kupujúci vyjadril súhlas cenou tovaru a cenou za dodanie tovaru.

(6)    Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia (akceptácie) vytvorenej objednávky. Potvrdenie objednávky uskutočňuje predávajúci zaslaním informácie o potvrdení objednávky formou emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v rámci elektronického formulára objednávky.

(7)    V prípade pochybnosti o doručení potvrdenia objednávky kupujúcemu alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania potvrdenia objednávky predávajúcim.

(8)    Predávajúci má právo odmietnuť vytvorenú objednávku v celom rozsahu, alebo jej časť, a to najmä v prípade

a)      nedostupnosti objednaného tovaru,

b)      nemožnosti splnenia objednávky z dôvodov vyššej moci,

c)      uvedenia zjavne nepravdivých alebo zvádzajúcich údajov kupujúcim.

 

(9)    Predávajúci informuje kupujúceho formou emailu na ním uvedenú emailovú adresu o tom, že vytvorenú objednávku odmieta a zároveň uvedenie dôvod. V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu ceny tovaru, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od okamihu zrušenia objednávky vrátená.

(10) Kupujúci má právo odmietnuť vytvorenú, aj potvrdenú objednávku v celom rozsahu, alebo jej časť, a to do okamihu kým nebola vybavená a odoslaná. Kupujúci je povinný odmietnutie objednávky bezodkladne oznámiť formou emailu na emailovú adresu „info@ekolekaren.sk“, v rámci ktorého je zároveň povinný uviesť správne číslo objednávky, ktorú odmieta. V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu ceny tovaru, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od okamihu zrušenia objednávky vrátená. Vybavenú a odoslanú objednávku kupujúci nemôže odmietnuť; o vybavení a odoslaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho formou emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v rámci elektronického formulára objednávky.

(11) Uzavretú kúpnu zmluvu je možné zmeniť alebo rušiť len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak sa nejedná o odmietnutie objednávky kupujúcim podľa predchádzajúceho odseku alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(12) Kupujúci zodpovedá za úplnosť, správnosť', pravdivosť a aktuálnosť všetkých ním vyplnených údajov v rámci elektronického formulára objednávky. Predávajúci bez ďalšieho považuje údaje vyplnené kupujúcim za úplne, správne, pravdivé a aktuálne. V prípade nemožnosti realizácie objednávky tovaru alebo jeho dodania z dôvodu neúplných, nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov vyplnených kupujúcim, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za pripadnú vzniknutú škodu alebo ujmu ktorá vznikne kupujúcemu. V prípade realizácie objednávky na základe údajov vyplnených kupujúcim sa má za to, že ide o konanie kupujúceho, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo kupujúcemu.

(13) Predávajúci vedie a archivuje evidenciu údajov o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok podľa osobitného predpisu.

 

Čl. 5

Platobné podmienky

 

(1)    Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru, resp. kúpnu cenu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)      bezhotovostne – bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho,

b)      bezhotovostne – platbou cez platobnú bránu prostredníctvom platobnej karty,

c)      na dobierku platbou v hotovosti alebo bezhotovostne – prostredníctvom platobnej karty subjektu, ktorý zabezpečuje dodanie tovaru,

d)      platbou v hotovosti alebo bezhotovostne – prostredníctvom platobnej karty v kamennej lekárni.

 

(2)    Zaplatenie ceny tovaru, resp. kúpnej ceny nastáva okamihom

a)      pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho,

b)      potvrdením o zaplatení prostredníctvom platobnej karty vydanom príslušnou platobnou bránou,

c)      zaplatením dobierky subjektu, ktorý zabezpečuje dodanie tovaru,

d)      zaplatením sumy pracovníkovi v kamennej lekárni.

 

(3)    Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne dohodnuté inak.

 

(4)    Predávajúci vystavuje kupujúcemu faktúru, ktorá obsahuje údaje podľa osobitného predpisu a slúži ako daňový doklad. Vystavenú faktúru predávajúci doručuje kupujúcemu formou emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v rámci elektronického formulára objednávky. 

(5)   V prípade platby v kamennej lekárni vystavuje predávajúci kupujúcemu zároveň aj pokladničný doklad podľa osobitného predpisu.

(6)    Faktúra a pokladničný doklad sa považujú za doklady o kúpe. 

(7)    Podrobné platobné podmienky sú uvedené v rámci e-shopu v časti „DOPRAVA a PLATBA“.

 

Čl. 6

Dodanie tovaru

 

(1)    Na základe potvrdenej objednávky je predávajúci povinný zabezpečiť dodanie tovaru bez zbytočného odkladu.

(2)    V prípade, ak sa tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len „objednaný tovar“) nachádza na sklade predávajúceho, predávajúci zabezpečí odoslanie tovaru najneskôr nasledujúci pracovný deň po

a)      potvrdení objednávky v prípade, ak kupujúci zvolil platbu podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) alebo d),

b)      potvrdení objednávky a zaplatení kúpnej ceny v prípade, ak kupujúci zvolil platbu podľa čl. 5 ods. 1  písm. a) alebo b).

 

(3)    V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade predávajúceho, ale na sklade príslušného distribútora, predávajúci zabezpečí odoslanie tovaru najneskôr do 7 pracovný dní po

a)      potvrdení objednávky v prípade, ak kupujúci zvolil platbu podľa písm. c) alebo d),

b)      potvrdení objednávky a zaplatení kúpnej ceny v prípade, ak kupujúci zvolil platbu podľa písm. a) alebo b).

(4)    Predávajúci informuje kupujúceho o dostupnosti objednaného tovaru podľa odsekov 2 a 3 v rámci potvrdenia objednávky.

(5)    V prípade, ak objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný, predávajúci, ak je to možné, kupujúceho okrem tejto skutočnosti zároveň

a)      informuje o náhradnom termíne dodania,

b)      alebo mu ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).

(6)    Informácia podľa predchádzajúceho odseku sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu zašle svoj súhlas (akceptáciu) návrhu predávajúcemu najneskôr do troch pracovných dní od doručenia informácie predávajúceho. Doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade vyjadrenia nesúhlasu kupujúcim alebo v prípade márneho uplynutia lehoty, kúpna zmluva nevznikne.

(7)    V osobitných prípadoch sa na dodanie tovaru neuplatnia ods. 2 a 3. Informácia o tom je uvedená v rámci e-shopu pri konkrétnej položke, spolu s uvedením inej dĺžky dodacej doby, resp. ďalších osobitostí dodania tovaru. 

(8)    Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci sa s predávajúcim nedohodol na náhradnom plnení, postupuje sa podľa čl. 4 ods. 8 týchto VOP.

(9)    Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru jedným zo spôsobov, ktorý si zvolil kupujúci v rámci elektronického formulára objednávky, a to

a)      odoslaním poštovým podnikom alebo iným subjektom doručujúcim zásielky na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim v rámci elektronického formulára objednávky alebo na zvolené odberné miesto,

b)      osobným vyzdvihnutím objednaného tovaru kupujúcim v kamennej lekárni alebo inom odbernom mieste predávajúceho.

(10) Predávajúci informuje kupujúceho o odovzdaní objednaného tovaru na dodanie poštovým podnikom alebo iným subjektom doručujúcim zásielky formou emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v rámci elektronického formulára objednávky.

(11) Termíny doručovania zásielok poštových podnikov, prípadne iných subjektov, zabezpečujúcich dodanie tovaru kupujúcim, sú uvedené na ich príslušných webových stránkach.

(12) V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci email alebo sms správu o tom, že objednaný tovar je pripravený na vyzdvihnutie v kamennej lekárni alebo vo zvolenom odbernom mieste. V tomto prípade je lehota na vyzdvihnutie objednaného tovaru (ďalej len „odberná lehota“) 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie podľa predchádzajúcej vety.

(13) Zoznam odberných miest, na ktorých je možné vyzdvihnutie objednaného tovaru kupujúcim, je uvedený v rámci e-shopu v časti „DOPRAVA a PLATBA“.

(14) Osobný odber položiek, ktoré sú v rámci e-shopu označené ikonou „Produkt na osobný odber“, je možný len na adrese: Ekolekáreň BL s. r. o., Twin City Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava.

(15) Pri dodaní objednaného tovaru je kupujúci povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, skontrolovať správnosť a množstvo preberaného tovaru, neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky bezodkladne oznámiť subjektu doručujúcemu zásielky alebo pracovníkovi v kamennej lekárni alebo inom odbernom mieste predávajúceho. 

(16) Pri osobnom vyzdvihnutí objednaného tovaru kupujúcim v kamennej lekárni alebo inom odbernom mieste predávajúceho je pracovník predávajúceho za účelom overenia totožnosti kupujúceho a správnosti výdaja objednaného tovaru oprávnený vyžiadať od kupujúceho doklad jeho totožnosti na nahliadnutie. Z takto predloženého dokladu totožnosti pracovník predávajúceho nevyhotoví žiadnu kópiu a ani odpis. V prípade, ak kupujúci na vyzvanie odmietne predložiť doklad totožnosti, alebo iným nepochybným spôsobom nepreukáže svoju totožnosť, pracovník predávajúceho je oprávnený odmietnuť vydanie objednaného tovaru. 

(17) V prípade, ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať objednaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zaväzuje sa predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu. 

(18) V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorým je doplnkový sortiment bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť' svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov na neúspešné dodanie tovaru. Nárok podľa predchádzajúcej vety má predávajúci právo započítať s kúpnou cenou, resp. so svojou povinnosťou vrátiť kúpnu cenu alebo jej časť kupujúcemu.

 

(19) Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom zaplatenia celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania tovaru kupujúcemu.

 

(20) Predávajúci zabezpečuje dodanie objednaného tovaru, ktorým sú lieky alebo zdravotnícke pomôcky tak, aby sa zabezpečilo zachovanie kvality zasielaných liekov alebo zdravotníckych pomôcok, bez ohľadu na spôsob dodania. Predávajúci zodpovedá za to, aby prípravu a zabalenie zásielky, ktorej obsahom je liek alebo zdravotnícka pomôcka vykonala osoba na to oprávnená podľa osobitného predpisu. 

(21) Presné podmienky prepravy a súvisiace náklady sú uvedené v rámci e-shopu v časti „DOPRAVA a PLATBA“.

 

Čl. 7

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment

 

(1)    Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment (ďalej len „odstúpenie od zmluvy“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

(2)    Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

(3)    Ak je predmetom kúpnej zmluvy viacero tovarov podľa ods. 1, kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru. 

(4)    Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

a)      osobne v kamennej lekárni počas prevádzkovej doby,

b)      emailom zaslaný na adresu „info@ekolekaren.sk“,

c)      listom zaslaným na adresu kamennej lekárne,

d)      prostredníctvom online formulára.

 

(5)    Online formulár a „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, je dostupný v rámci e-shopu v časti „REKLAMÁCIE a SŤAŽNOSTI“. „Formulár na odstúpenie od zmluvy“ zároveň tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.

 

(6)    Predávajúci v rámci informácie o potvrdení objednávky

a)      poučí kupujúceho a práve odstúpiť od zmluvy,

b)      poučí kupujúceho o spôsobe uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy,

c)      priloží „Formulár na odstúpenie od zmluvy“.

(7)    V prípade, ak kupujúci využije na odstúpenie od zmluvy online formulár je pri odstúpení od zmluvy povinný priložiť k vrátenému tovaru aj vytlačenú faktúru, prípadne pokladničný doklad. Predávajúci zároveň pri využití online formulára zašle kupujúcemu ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdenie o jeho prijatí formou emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v rámci elektronického formulára objednávky.

 

(8)    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

(9)    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu, lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Postup podľa predchádzajúcej vety sa uplatní v prípade, ak predávajúci navrhol, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určeného subjektu. 

(10) Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

(11) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane platby za dodanie tovaru a realizáciu platbu. 

(12) Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

(13) Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby v súvislosti s odstúpením od zmluvy pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, to neplatí, ak predávajúci navrhol, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určeného subjektu.

(14) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o

a)      dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru,

b)      dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

c)      dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

d)      dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. 

(15) V prípade, ak predávajúci poskytol kupujúcemu spolu s objednaným tovarom bezplatne akúkoľvek hnuteľnú vec (ďalej len „darček k objednávke“), darovacia zmluva vzťahujúca sa na darček k objednávke je uzavretá okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, sa od začiatku zrušuje aj darovacia zmluva, ktorej predmetom je darček k objednávke a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu darček k objednávke spoločne s objednaným tovarom postupom podľa tohto článku.

 

Čl. 8

Vrátenie tovaru, ktorý je liekom a zdravotníckou pomôckou

 

(1)    Kupujúci je oprávnený vrátiť liek, ak zásielka obsahuje:

a)      liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,

b)      iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c)      liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d)      poškodený vnútorný obal lieku,

e)      liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku registrovaného podľa osobitného predpisu (§ 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch),

f)       liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

 

(2)    Kupujúci je oprávnený vrátiť zdravotnícku pomôcku, ak zásielka obsahuje:

a)      poškodenú zdravotnícku pomôcku,

b)      iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c)      zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,

d)      zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

e)      zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 

(3)    Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v odseku 1 a 2 do siedmich dní od ich prevzatia kupujúcim.

 

(4)    Kupujúci môže uplatniť právo na vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

a)      osobne v kamennej lekárni počas prevádzkovej doby,

b)      emailom zaslaným na adresu „info@ekolekaren.sk“,

c)      listom zaslaným na adresu kamennej lekárne,

d)      prostredníctvom online formulára.

 

(5)    Online formulár a „Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky“, je dostupný v rámci e-shopu v časti „REKLAMÁCIE a SŤAŽNOSTI“. „Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky“ zároveň tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.

 

(6)    Ak si kupujúci uplatní právo na vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky, je následne povinný zabezpečiť odovzdanie lieku alebo zdravotníckej pomôcky predávajúcemu, a to

a)      odovzdaním lieku alebo zdravotníckej pomôcky v kamennej lekárni počas prevádzkovej doby,

b)      odoslaním poštovým podnikom alebo iným subjektom doručujúcim zásielky na adresu kamennej lekárne.

(7)    V prípade odoslania poštovým podnikom alebo iným subjektom doručujúcim zásielky musí zásielka obsahovať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku, vytlačený „Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky“ alebo v prípade využitia online formulára vytlačenú faktúru, prípadne pokladničný doklad.

(8)    Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť odovzdané s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom, kópiou dokladu o kúpe, prípadne ďalšími dokumentami, ktoré boli súčasťou lieku, resp. zdravotníckej pomôcky alebo boli odovzdané predávajúcemu v rámci dodania lieku, resp. zdravotníckej pomôcky.

(9)    Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky podľa odsekov 1 a 2 má rovnaké účinky ako odstúpenie od zmluvy. 

(10) Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky posúdi a vyhodnotí predávajúci. 

(11) V prípade, ak predávajúci vyhodnotil vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky tak, že sa jedná o dôvody uvedené v odseku 1 a 2, predávajúci vymení vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku za sumu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov za dodanie, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky.

(12) V prípade, ak predávajúci vyhodnotil vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky tak, že sa nejedná o dôvody uvedené v odseku 1 a 2, informuje o tom kupujúceho a vráti mu jeho tovar. Za týmto účelom predávajúci oznámi kupujúcemu, že si tovar môže prísť vyzdvihnúť v kamennej lekárni alebo odbernom mieste predávajúceho, ktoré kupujúci uviedol v rámci elektronického formulára objednávky, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

Čl. 9

Reklamácie a záručná doba

 

(1)    Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej akosti a množstve a zodpovedá za vadu dodaného tovaru v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do uplynutia záručnej doby.

(2)    Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť u predávajúceho len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby, inak zaniknú. 

(3)    Podrobnosti o právach a povinnostiach to zodpovednosti za vady pre predávajúceho a kupujúceho upravuje Reklamačný poriadok.

(4)    Reklamačné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho sú uvedené v rámci e-shopu v časti „REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI„. Reklamačný poriadok predávajúceho zároveň tvorí Prílohu č. 3 týchto VOP. 

Čl. 10

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

 

(1)    Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo podať predávajúcemu žiadosť o nápravu, ak

a)      vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady,

b)      sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil iné práva spotrebiteľa.

 

(2)    Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak

a)      predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo,

b)      predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

(3)    Návrh podľa predchádzajúceho odseku podáva kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

(4)    Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva SR a je dostupný na webovej stránke „https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=10099670561238208860“.

(5)    Podrobnosti o alternatívnom riešení sporov, vrátane náležitostí návrhu podľa odseku 2, upravuje zákon o alternatívnom riešení sporov.

(6)    Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vytvorila platformu riešenia sporov online (Platforma RSO), ktorá je dostupná na webovom sídle: „http://ec.europa.eu/consumers/odr“. Aj túto platformu môže kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, využiť na riešenie sporov s predávajúcim, ak sa domnieva, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené.

Čl. 12

Ochrana osobných údajov

 

(1)    Predávajúci zaobchádza s osobnými údajmi kupujúcich zodpovedne. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane poskytnutia požadovaných informácií v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, sú odstupné v rámci e-shopu v časti „OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“.

(2)    Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.

 

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

 

(1)    Kupujúci vytvorením objednávky vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, že si ich prečítal, porozumel ich obsahu v znení, v akom boli uverejnené na webovom sídle „www.ekolekaren.sk“, v deň vytvorenia objednávky prostredníctvom elektronického formulára objednávky. Vytvorením objednávky kupujúci zároveň slobodne a s určitosťou, v plnom rozsahu pristupuje k VOP v znení, v akom boli uverejnené na webovom sídle „www.ekolekaren.sk“, v deň vytvorenia objednávky prostredníctvom elektronického formulára objednávky, ak sa s predávajúcim výslovne nedohodol inak.

(2)    Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetu (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne kupujúci. Cena za použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pri komunikácií s predávajúcim sa nepočíta na základe zvýšenej sadzby. 

(3)    Konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja sortimentu liekov a zdravotníckych pomôcok uskutočňovaného predávajúcim sú pre kupujúceho k dispozícií na telefónnom čísle 0910 888 108 a e-mailovej adrese bratislava@ekolekaren.sk, v pracovných dňoch od 8.00 - 16.00.

(4)    Písomnosti doručené osobne sú doručené a nadobúdajú účinnosť okamihom ich prevzatia. Písomnosti zasielané poštovým podnikom doporučene alebo s doručenkou do vlastných rúk, adresované na poslednú známu adresu kupujúceho, sú doručené a nadobúdajú účinnosť piaty pracovný deň po ich odovzdaní na prepravu poštovému podniku (fikcia doručenia).

(5)    Predávajúci je oprávnená kedykoľvek meniť alebo dopĺňať VOP jednostranne, na základe svojho rozhodnutia. Zmeny a doplnenia VOP sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle „www.ekolekaren.sk“, ak predávajúci výslovne nevymedzil účinnosť iným spôsobom. 

(6)    Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich aktualizácie uvedenom na konci tohto dokumentu.

 

 

Prílohy:

 

1.       Formulár na odstúpenie od zmluvy,

2.       Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky,

3.       Reklamačný poriadok.